Tim Geleyn


Doctoraatsbursaal BOF

Opleiding / Training

Tim Geleyn

°1989, Torhout

  • Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Latijn (UGent, 2010)
  • Master in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Latijn (UGent, 2011)
  • Specifieke Lerarenopleiding (UGent, 2012)
  • Doctoraat in de Taal- en Letterkunde (UGent, gepland 2016)

Onderwijs / Teaching

    Nederlandse Taalkunde I: Taalsysteem (Ba1, oefeningen woordsoorten en syntaxis)

Onderzoek / Research

NL: In september 2012 startte ik met het onderzoeksproject Variation and Change in constructional semantics: Argument structure constructions in varieties of Dutch, gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent, dat zowel synchrone als diachrone variatie in Nederlandse grammaticale constructies in kaart probeert te brengen. Op dit moment ligt mijn focus op de evolutie van de Nederlandse aan-constructie (Su V DO aan-object), vanaf het Vroegnieuwnederlands (1600) tot nu. Ik onderzoek die constructie vanuit twee perspectieven: er is (i) een semasiologisch luik dat verschuivingen in de betekenis(sen) van de constructie nagaat, en (ii) een onomasiologisch luik dat de relatie van de aan-constructie tot de dubbelobjectconstructie (Su V IO DO) bekijkt, ook wel gekend als de Nederlandse datiefalternantie.

Onderzoeksthema's en -interesses: corpuslinguïstiek, cognitieve linguïstiek, constructiegrammatica, grammaticalisatie, semantische variatie, progressief aspect, Nederlands, Afrikaans

EN: I’m a doctoral researcher in the Dutch section of the Department of Linguistics at Ghent University. In September 2012 I started working on a research project named Variation and Change in constructional semantics: Argument structure constructions in varieties of Dutch, funded by the Bijzonder Onderzoeksfonds from Ghent University, which looks into both synchronic and diachronic variation in Dutch grammatical constructions. At the moment my main focus is on the evolution of the Dutch aan-construction (Su V DO aan-object), from early Modern Dutch (1600 AD) until now. I’m looking at this construction from two perspectives: (i) the semasiological perspective deals with semantic shifts of the construction, and (ii) the onomasiological perspective investigates the relation of the aan-construction to the double object construction (Su V IO DO), also known as the Dutch dative alternation.

Research topics and interests: corpus linguistics, cognitive linguistics, construction grammar, grammaticalisation, semantic variation, progressive aspect, Dutch, Afrikaans

Publicaties / publications

Een overzicht van mijn publicaties vind je hier.