prof. dr. Timothy Colleman

Timothy Colleman is docent in de vakgroep Taalkunde (afdeling Nederlands) en lid van de onderzoeksgroep GLIMS.

Timothy Colleman is an Associate Professor in the Department of Linguistics (Dutch section) and a member of the research team GLIMS.

Onderwijs/Teaching

Timothy Colleman is verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen ‘Nederlandse Taalkunde I: Taalsysteem’ (Ba1 Taal- en Letterkunde), ‘Nederlandse Taalkunde II: Taalsysteem’ (Ba2 Taal- en Letterkunde), ‘Nederlandse Taalkunde III: Taalsysteem’ (Ba3: Taal- en Letterkunde) en ‘Nederlandse Taalkunde: Het hedendaagse Nederlandse Taalsysteem’ (Master Taal- en Letterkunde). Daarnaast begeleidt hij Ba3- en Masterscripties over constructiegrammatica, Afrikaans, dialectsyntaxis, voetbaltaal en historische sociolinguïstiek.

Timothy Colleman teaches several courses on Dutch grammar at both BA and MA level. In addition, he supervises BA and MA theses on topics as diverse as construction grammar, the grammar of Afrikaans, dialect syntax, historical sociolinguistics and the language of football.

Onderzoek/Research

Het onderzoek van Timothy Colleman speelt zich af op het snijvlak van constructiegrammatica, historische taalkunde en variationele sociolinguïstiek. Zijn belangrijkste interessegebied is taalvariatie en –verandering in de syntactische en/of semantische eigenschappen van argumentstructuurconstructies (of andere schematische constructies) in het Nederlands en verwante talen (waaronder Engels en Afrikaans). Hij heeft onder meer gepubliceerd over ditransitieve constructies en de datiefalternantie, benefactieve constructies, de accusativus-cum-infinitivo en het krijgen-passief. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de rol van constructies in taalcontact, evidentialiteit, morfosyntactische innovaties in substandaardvariëteiten van het (Belgische) Nederlands en syntactische priming. Hij begeleidt de lopende doctoraatsonderzoeken over diachrone constructiegrammatica van Tim Geleyn en Emmeline Gyselinck.

Timothy Colleman’s research is situated at the intersection of construction grammar, historical linguistics and variationist sociolinguistics. His main focus of interest is on patterns of language variation and change in the syntax and/or semantics of argument structure constructions in Dutch and related languages (most notably English and Afrikaans). He has published extensively on ditransitive constructions and the dative alternation, benefactive constructions, accusative-and-infinitives, the Dutch krijgen-passive, and so on. Other research interests include contact-induced constructional change, evidentiality, morphosyntactic innovations in substandard varieties of (Belgian) Dutch and lexical bias effects in syntactic priming. He is the supervisor of ongoing Ph.D. investigations in diachronic construction grammar by Tim Geleyn and Emmeline Gyselinck.

Representatieve publicaties/Representative publications

Een volledige publicatielijst vindt u hier.

For a full publication list, click here.

Ronny Boogaart, Timothy Colleman & Gijsbert Rutten (eds.) (2014), Extending the Scope of Construction Grammar (Cognitive Linguistics Research series vol. 54). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Sarah Bernolet, Timothy Colleman & Robert Hartsuiker (2014), The “sense boost” to dative priming: Evidence for sense-specific verb-structure links. Journal of Memory and Language 76: 113-126.

Julie Van Bogaert & Timothy Colleman (2013), On the grammaticalization of (‘t) schijnt ‘it seems’ as an evidential particle in colloquial Belgian Dutch. Folia Linguistica 47: 481-520.

Timothy Colleman & Dirk Noël (2012), The Dutch evidential NCI: A case of constructional attrition. Journal of Historical Pragmatics 13: 1-28.

Timothy Colleman & Sarah Bernolet (2012), Alternation biases in corpora vs. picture description experiments: DO-biased and PD-biased verbs in the Dutch dative alternation. In: D. Divjak & S. Th. Gries (Eds.), Frequency Effects in Language Representation (Trends in Linguistics 244/2). Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 87-125.

Timothy Colleman (2012), Ditransitieve constructies in het Nederlands: Semasiologische en onomasiologische kwesties. Nederlandse Taalkunde 17: 345-361.

Timothy Colleman & Marcel den Dikken (2012), Constructie- en generatieve grammatica in discussie. Nederlandse Taalkunde 17: 380-402.

Timothy Colleman & Bernard De Clerck (2011), Constructional semantics on the move: On semantic specialization in the English double object construction. Cognitive Linguistics 22: 183-209.

Timothy Colleman (2011), Ditransitive verbs and the Ditransitive Construction: A diachronic perspective. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 59: 387-410.

Timothy Colleman & Dirk Noël (2009), Gezegd worden + te-infinitief: een verouderde evidentiële constructie. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125: 385-403 .

Timothy Colleman (2010), Lectal variation in Constructional Semantics: Benefactive ditransitives in Dutch. In: D. Geeraerts, G. Kristiansen & Y. Peirsman (Eds.), Advances in Cognitive Sociolinguistics (Cognitive Linguistics Research 45). Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 191-221.

Timothy Colleman (2009), The semantic range of the Dutch double object construction. A collostructional perspective. Constructions and Frames 1: 190-220.

Dirk Noël & Timothy Colleman (2010), Believe-type Raising-to-object and Raising-to-subject verbs in English and Dutch. A contrastive investigation in Diachronic Construction Grammar. International Journal of Corpus Linguistics 15(2): 157–182.

Timothy Colleman (2009), Verb disposition in argument structure alternations: A corpus study of the Dutch dative alternation. Language Sciences 31: 593-611.

Timothy Colleman & Bernard De Clerck (2009), ‘Caused Motion’? The semantics of the English to-dative and the Dutch aan-dative. Cognitive Linguistics 20: 5-42.

Varia/Other

Behalve constructiegrammaticus is Timothy Colleman onder meer vader van twee kinderen, native speaker van het Meerdonks, liefhebber van historische romans, Johnny Cash en de Italiaanse keuken, en een gevreesd linksback.

Besides being a dedicated construction grammarian, Timothy Colleman is also a father of two, a native speaker of Meerdonk dialect, a fan of Johnny Cash, historical fiction and the Italian kitchen, and a feared left full-back